;;

konkursförvaltare stockholm

Välkommen till 7Wise Advokatbyrå som är behjälpliga som konkursförvaltare. I Stockholm förordnas 7Wise Advokatbyrå regelmässigt som konkursförvaltare för diverse bolag. Vi är erfarna i rollen som konkursförvaltare. Våra jurister har all den kompetens som krävs vid ett konkursförfarande.

vad gör en konkursförvaltare?

1.  Då ett bolag försätts i konkurs, upprättar en konkursförvaltare, en handling med alla borgenärers uppgifter såsom namn, adress och fordringar.

2.  Vid ett konkursbosammanträde upprättar konkursförvaltaren en handling om vilka borgenärer som har fordringar på bolaget med namn, adress och organisationsnummer. Konkursförvaltaren upprättar även en förteckning över bolagets alla tillgångar och eventuella egendomar.

3.  Sedan fattar konkursförvaltaren beslut om hur och när bolagets skulder skall betalas.

4. Då det är verkställt, fattar sedan tingsrätten beslut om att avsluta konkursen.

5.   Skulle okända tillgångar hittas efter en avslutad konkurs, återupptar konkursförvaltaren konkursförfarandet och omvandlar tillgångarna till pengar som går till att betalning av fordringar.

Arbetet kan komma att skilja sig beroende på konkursen i fråga.

vem utser konkursförvaltare?

Efter att en konkursansökan inkommit tillbehörig domstol, l, det vill säga en tingsrätt på den ort där bolaget har sittsäte, utser domstolen en konkursförvaltare. 7Wise Advokatbyrå har erfarna jurister som konkursförvaltare. Vi utses regelbundet av domstol som konkursförvaltare. När vi utses till konkursförvaltare utreder vi vilka tillgångar och skulder som ett konkursbo innehar. Om ett bolags skulder är större än bolagets tillgångar kan tingsrätten fatta beslut om utdelning om det finns tillräckligt med pengar när konkursen avslutats, eller avskrivning av bolagets skulder. 

Skulle tillgångarna vara större än bolagetsskulder, försätts företaget i likvidation. Att företaget försätts i likvidation innebär att bolaget löses upp efter att bolagets skulder betalats och det eventuella överskottet fördelas mellan bolagets ägare. Ert bolag kan frivilligt ansöka om likvidation eller tvångslikvideras.

Välj oss som konkursförvaltare i stockholm

Även om man själv inte kan välja konkursförvaltare, så går det bra att föreslå konkursförvaltare till tingsrätten. Detta är vanligt förekommande och dessutom blir ofta den förslagna förvaltaren den som tillslut blir utsedd. Tveka inte att kontakta oss om ni har fler frågor eller vill ha vidare hjälp med just detta!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

vår erfarenhet som konkursförvaltare och arbete med affärsjuridik

Våra jurister har mångårig erfarenhet inom affärsjuridik och som konkursförvaltare. Vi har en bred kompetens och engagemangför bolag som befinner sig i obestånd. Förutom rådgivning och hjälp som konkursförvaltare arbetar vi även med arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd. Då biträder vi företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackliga förhandlingar och domstolstvister. Till oss kan ni vända er i allehanda juridiska frågor gällande immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister.

Vi arbetar på ett effektivt, strategiskt och resultatinriktat sätt. För oss är det viktigt att utgå från våra klienters problemställningar och ser till att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter för att nå ett gott resultat. Vi erbjuder rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss som advokater och jurister.

Tveka inte att ta kontakt med våra jurister på 7Wise Advokatbyrå i alla slags frågor som gäller konkursförvaltare!