konkursadvokat

Ett bolag kan begäras i konkurs om en borgenär inte får betalt. Om ett företag inte kan betala sina skulder kan en domstol fatta beslut om att bolaget ska försättas i konkurs. Det görs först när antingen en borgenär – eller det bolag som är skuldsatt ansöker om att bolaget ska bli försatt i konkurs. - Läs mer om konkursansökan här.

7Wise är en advokatbyrå som är behjälplig som konkursförvaltare. Vår advokatbyrå förordnas regelmässigt som konkursförvaltare vid beslut om konkurs. Om domstolen beslutar om konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över beslutsfattande över bolagets betalningar till borgenärer och löner för anställda.


erfaren konkursadvokat

Våra jurister är erfarna i rollen som konkurs advokater och arbetar alltid på uppdrag av ett tingsrättsbeslut som konkursförvaltare. Vi ger även råd och stöd för borgenär som vill begära ett bolag i konkurs, med en formulering och administration kring en sådan. Att begära ett företag i konkurs har en verkställighet som kräver en viss gång.  Våra jurister har utsetts regelmässigt som konkursförvaltare och har den kompetens som krävs. 


Kom i kontakt med en konkursadvokat idag!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

vad händer när bolaget försätts i konkurs?

1. Då ett bolag försätts i konkurs, upprättar vi, som konkursförvaltare, en handling som innehåller alla borgenärers uppgifter såsom namn, adress och fordringar. 

2.  Sedan äger ett bouppteckningssammanträde rum med syftet att gäldenären bekräftar att uppgifterna i handlingen är korrekta.

3.  Vid upprättande av ett konkursbo kan inte bolaget längre bestämma över bolagets tillgångar och egendomar. Det är i stället konkursförvaltaren som bestämmer över egendomar och tillgångar och i vilken ordning som de ska säljas för att betala bolagets fordringar. 

4.  Då det är verkställt, fattar sedan tingsrätten beslut om att avsluta konkursen. 

5.  Skulle det vara så att borgenärernas räkenskaper är större än tillgångarna, så fattar tingsrätten beslut om utdelning eller avskrivning av skulder. 

6.  Om det skulle visa sig att tillgångarna är större än borgenärernas räkenskaper kommer gäldenären att försättas i likvidation. 

7.  Som konkursförvaltare säljer man bolagets tillgångar för att kunna betala de fordringsägare som bolaget har. 

8.  En anmälan gällande fordran ska alltid sändas in till tingsrätten för en eventuell förmånsrätt. 

9. Under bevakningstiden gör konkursförvaltaren en konkursbouppteckning som tingsrätten fastställer. 
¨
10. När konkursbouppteckningen sedan vinner laga kraft betalar konkurs advokaten i enlighet med den.

Söker ni rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!

när kan en borgenär få betalt?

När en fordringsägare kan få betalt varierar beroende vad som sker efter att en borgenär begär gäldenären i konkurs. Om gäldenären bestrider konkursen kan ett konkursförfarande ta upp till två veckor innan det inleds.

Punktlista över vad som måste vara fastställt innan en borgenär kan få betalt i en konkurs:

1. Om bolaget inte motsätter sig ett konkursförfarande beslutar domstolen att omedelbart försätta bolaget i konkurs.

2. Tingsrätten tillsätter en konkursförvaltare. 

3. Bolagets verksamhet avvecklas. 

4. Konkursförvaltaren säljer bolagets tillgångar och eventuella egendom för att betala de fordringar som bolaget har. 

5. Om gäldenären däremot motsätter sig en konkurs kan det ta allt mellan 2- 6 veckor för en borgenär att få betalt. Om det finns tillgångar som kan säljas kan en borgenär att få betalt så snart som möjligt men först efter att ett konkursbo sammanträde ägt rum.

6. Ett konkursbo sammanträde hålls där konkursförvaltaren upprättar en handling med alla borgenärers namn- och adressuppgifter, organisationsnummer och vilka fordringar som de har gentemot bolaget.

7. Konkursförvaltaren fattar beslut om hur och när en borgenär ska få betalt, om det finns tillgångar och egendom att sälja som täcker skulderna.

Söker ni rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!

Om 7Wise Advokatbyrå

Förutom rådgivning och hjälp såsom konkurs advokat arbetar vi bland annat med arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion samt obestånd. Vi biträder företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackliga förhandlingar och domstolstvister. Till oss kan ni vända er i allehanda juridiska frågor gällande immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister.

Våra jurister arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. Vi är medvetna om de risker samt möjligheter, som dagens bolag har att arbeta med. Vi arbetar ständigt för att skapa affärer. Vi ser till att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter; allt för att nå ett gott resultat. Därför erbjuder vi rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss som advokater och jurister.

Ta kontakt med 7Wise Advokatbyrå i alla frågor som gäller konkurs advokat!