Konkursansökan

Ring oss direktKontaktformulär

Ansöka om Konkurs

Om ett bolag har hamnat i obestånd, kan en konkursansökan vara oundviklig. En ansökan om konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklar sin verksamhet och att alla tillgångar säljs i syfte att betala de fordringar som bolaget har. Om bolaget beslutar om konkurs skall en konkursansökan inkomma till en domstol som fattar beslut om konkurs. Det är aldrig bekvämt eller tillfredsställande med en konkursansökan men i en situation där man kämpat länge för att återfå en lönsam verksamhet och det inte har skett kan en konkurs vara enda vägen framåt.  

Även en fordringsägare kan begära ett bolag ikonkurs. Även i en sådan situation är det till en tingsrätt som en sådankonkursansökan sänds. En tingsrätt prövar i sådana fall konkursansökan och fattar beslut om konkurs, vilket eventuellt kan ske vid en förhandling.  

7Wise är en välrenommerad advokatbyrå med storerfarenhet inom området för konkurs. Vår byrå förordnas regelmässigt som konkursadvokat och vi har god möjlighet att vägleda ett bolag som har gjort en ansökan om konkurs genom våra erfarna jurister och advokater. Våra jurister arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. På 7Wise finns idag fem konkursförvaltare, ett antal jurister och andra anställda för administrativa åtgärder i konkurser.

Hur ansöker man om konkurs?

Om du vill ansöka om konkurs för ett företag eller en person sker detta genom att lämna in en ansökan till tingsrätten. Man vänder sig till den domstol där personen eller företaget är verksamma eller har sin hemvist. Tingsrätten är den första instansen som behandlar dessa ansökningar.

Hur 7Wise hjälper er kring ansökan om konkurs

Beroende på din målsättning och vad ni vill uppnå, samt hur allt står till med företaget, så har vi på 7Wise möjlighet att hjälpa er bland annat med detta gällande konkurser:

Genomföra konkursansökan
Med oss hjälper vi till att minska risken för personligt ansvar. Vi utvärderar gärna situationen och hjälper dig vidare på bästa sätt.

Guidning i hur man hanterar personal
På 7Wise har vi full koll på vilka lagar och regler som gäller vid uppsägning och avsked av personal. Med oss säkerställer vi att allt hanteras korrekt samt att rätt beslut fattas.

Genomföra en rekonstruktion
Många gånger finns det en möjlighet att ge företaget en andra chans via en företagsrekonstruktion. Vi är experter på detta och att på nytt skapa lönsamhet i företaget.

Gå igenom olika alternativ
Vi kan finnas med hela vägen och går igenom möjligheterna för att sälja, likvidera eller avveckla ditt företag.

Vad händer vid en konkursansökan?

1. När en konkursansökan inkommer till behörig domstol, det vill säga en tingsrätt på den ort där bolaget har sitt säte, utser domstolen en konkursförvaltare.

2. Ett bouppteckningssammanträde äger rum efter att en tingsrätt har beslutat om att försätta ett bolag i konkurs.

3. Innan bouppteckningssammanträdet upprättar konkursförvaltaren en handling, en bouppteckning, som innehåller alla borgenärers uppgifter såsom namn, adress och fordringar.

4. Konkursförvaltaren utreder bolagets tillgångar för att kunna betala bolagets fordringar. Konkursbeslutet innebär att bolaget inte längre har bestämmanderätten över bolagets tillgångar. Efter ett bouppteckningssammanträde kan bolaget inte sälja, ge bort egendom eller använda tillgångar till att själv betala bolagets skulder.

5. Då bolagets tillgångar och egendom har sålts för att betala bolagets fordringar fattar sedan tingsrätten beslut om att avsluta konkursen. De medel som influtit under konkursen fördelas då mellan borgenärerna.

6. Skulle den situation uppstå att okända tillgångar hittas efter avslutad konkurs, återupptas konkursförfarandet av konkursförvaltaren som omvandlar dem som betalning av eventuella och kvarvarande fordringar.

7.  Alternativt avslutas konkursen med ett överskott.

Söker ni rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!

Låt oss hjälpa er kring allt som rör konkursansökan!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är en Advokatbyrå med erfarna jurister som arbetar effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. För oss är det viktigt att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter, för att nå goda resultat.  

Vid en konkursansökan arbetar vi på uppdrag aven tingsrätt. Under årens lopp har vi fått en mångårig erfarenhet inom affärsjuridik, konkursansökningar och vi har arbetat som konkursförvaltare i många år med bred kompetens och engagemang för olika bolag i obestånd. Vi biträder företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackligaförhandlingar och domstolstvister. 

Förutom rådgivning och hjälp vidkonkursansökan arbetar vi även med bland annat arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd. Till oss kan ni även vända er i allehanda juridiska frågor gällandeimmaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister. Vi erbjuder rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss.  Tveka inte att ta kontakt med oss i frågor som gäller konkursansökan!