konkurskostnad

Söker ni rådgivning i specifika fall? Kontakta oss här!

Det finns olika kostnader som uppstår när ettaktiebolag försätts i konkurs. Dels finns det vissa kostnader förknippade medsjälva förfarandet vid en konkursansökan. Dels tillkommer även kostnader under den process som en konkurs medför. 

Om en gäldenär (det företag som ansöker om att gå i konkurs) själv skickar in en konkursansökan tar tingsrätten inte ut någon avgift för förfarandet. I det fall att en borgenär ansöker om konkurs av det bolag som har en obetald skuld (till borgenären), tar domstolen ut en avgift på 2800 kronor.  

För det fall det inte finns några tillgångar i bolaget kan en borgenär till och med bli tvungen att betala en del av bolagetskonkurskostnader, men inte mer än 10% av prisbasbeloppet, i dagsläget 5250 kronor.

Vad innebär en konkurskostnad?

Vilka konkurskostnader bör ett bolag, som ansöker om konkurs, räkna med? För att veta om ett bolag kan stå för kostnader under ett konkursförfarande, utser domstolen en konkursförvaltare som utreder vilka tillgångar bolaget äger. Om ett bolag saknar tillgångar kan en domstolbesluta om avskrivning av fordringar. Dock tillkommer kostnader förförvaltningen av konkursförfarandet.

Detta ingår i de konkurskostnader som företrädare för bolaget har:

- Arvode och kostnadsersättning tillkonkursförvaltare

- Eventuella konkurskostnader som uppstår om konkursförvaltare anlitar ett sakkunnigt biträde, exempelvis vid en rättegång eller granskning av gäldenärens bokföring

- Kostnader vid inhämtning av information ur en databas

- Utlägg som konkursförvaltare har för resor och förvaring av ett bolags räkenskaper, porto, fotokopior, kreditupplysningar eller kontoutdrag – i princip gäller det allt som faller inom ramen för förvaltning av konkursboet

- Konkurskostnader fördomstolsbeslut och kungörelser

- Konkurskostnader för egendom medsärskild förmånsrätt

- Om konkursbeslutet upphävs ska konkursboet betala för konkurskostnaderna

- Undantag från denna regel gäller om beslutet att upphäva konkursen kommer för att nya omständigheter, nya bevis eller vårdslöshet har uppdagats i ett sent stadium

Det är inte alla gånger som det framkommer vem som ska betala för ett bolags konkurskostnader. Fördelning av konkurskostnader kan vara komplicerad, eftersom olika konkurskostnader ska betalas av det allmänna och andra ska betalas ur det särskilda konkursboet.

Om det uppstår så kallade massafordringar som gäller konkursboet, så kan även konkursboet begäras i konkurs. Detta kan ske ombetalning uteblir till fordringsägare. Ett konkursbo kan också ådra sig skulder för löner, skattebetalning och tvister. Skulle konkursboet misskötas så kan detleda till massafordringar.

Ett konkursbo kan fortsätta bolagets drift och verksamhet och då vara i behov av att köpa in varor och tjänster. I så fall är det konkursboet som ansvarar för att betalning av det konkursade bolagetsfakturor. För alla leverantörer till ett konkursbo, är det viktigt att få konkursförvaltarens godkännande innan en leverans sker för att säkerställa att leverantören verkligen får betalt. Enskilda styrelseledamöter kan inte beställa något som konkursboet ska betala, den kompetensen åligger konkursförvaltaren.

Söker du eller ni rådgivning i ett enskiltfall, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss och Få svar på allt som rör er konkurs

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är en advokatbyrå som är behjälpliga ide fall att en styrelse kommer i en sådan situation att den har ett konkursansvar. En duktig och erfaren advokat är i sådana fall mycket viktig och kan ge den hjälp som ett bolags styrelse har vid ett konkursansvar. Våraerfarna och kompetenta advokater kan hjälpa er om en styrelse skulle hamna i en sådan situation. Men det är alltid upp till en domstol att beslut huruvida ett konkursansvar skall tillkomma vid en konkursansökan.

Vår Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och har agerat konkursförvaltare på uppdrag av domstol. Vi hjälper många klienter som riskerar åläggas ett skatteansvar. I sådana situationer ger vi stöd och råd om hur det bästa förfarandet är. Våra juristerhar kompetens och kunnighet i de fall att ett bolag hamnar i obestånd och då styrelsen avkrävs en konkurskostnad.