personligt ansvar

KontaktformulärRing oss direkt

Alla företrädare för ett bolag, som antingen har ansökt om konkurs eller om en borgenär har ansökt om konkurs, kan ålägga sett personligt ansvar för betalning av bolagets skatter och avgifter till Skatteverket och för bolagets andra skulder. Detta innebär att – även om ett aktiebolag själv ansvarar för betalning av borgenärers fordringar – kan företrädaransvaret ändå läggas på enskilda styrelsemedlemmar för bolagetsskatter och andra skulder. För skatter gäller skattebetalningslagen och för andra skulder gäller aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler. Det är viktigt att avveckla verksamheten i tid och på rätt sätt. 7WISE Advokatbyrå kan hjälpa dig! 

Ett personligt ansvar kan undgås om styrelsen för bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för avveckling av verksamheten. Fråndagen som företrädarna för bolaget ser att företaget får svårt att betala sinaskatter, bör de säkerställa att tillräcklig likviditet finns tillgänglig förbetalning av skatter och avgifter. I de fallen bör de kalla till en (eller flera) extra bolagsstämma, för att frigöra resurser till bolagetsskattebetalning.

så tillkommer personligt ansvar

Sammanfattningsvis kan ett personligt ansvar av krävas i fall en styrelse och övriga företrädare inte vidtar nödvändiga åtgärder för att få fram tillräckliga medelför bolagets skattebetalning. En företrädare för bolaget anses i sådana fall ha agerat vårdslöst och illojalt och därmed åläggs ett personligt ansvar, ett så kallat skatteansvar för bolagets skatteskulder.

Nedan följer en beskrivning av vad personligt ansvar för  bolagets andra skulder innebär och hur det kan uppkomma.      

Vad är personlig betalningsskyldighet?
Enligt 25 kap 18 § aktiebolagslagen kan underlåtenhet att  upprätta kontrollbalansräkning, underlåtenhet sammankalla kontrollstämma  eller underlåtenhet att ansöka om likvidation utlösa ett personligt ansvar  för styrelsen och även de som har en vetskap om styrelsens underlåtenhet.[1]    

Vilka personligt ansvar kan drabba?
Styrelsen ansvarar solidariskt för de förpliktelser som  uppkommer från och med den tidpunkt då styrelsen skulle ha vidtagit åtgärd  enligt lagen. Så länge denna underlåtenhet består riskerar därmed styrelsen  ansvar. Det personliga ansvaret gäller om personen varit försumlig. Som styrelseledamot har man en skyldighet att hålla koll på bolagets förhållanden och kraven för ansvarsbefrielse är höga.

Det personliga ansvaret drabbar inte endast styrelsen, utan även den som har vetskap om styrelsens underlåtenhet och handlar på bolagets vägnar. Även den som deltar i beslut om att bolaget ska företa en rättshandling kan drabbas med personligt ansvar. Detta skulle exempelvis kunna gälla en verkställande direktör som fortsätter att driva bolaget med vetskap om bolagets underlåtenhet. Även en aktieägare kan bli personligt ansvarig om denne deltar i beslut att fortsätta driva bolaget om det råder likvidationsplikt. För att ansvar ska bli aktuellt krävs vetskap hos aktieägaren.

Exempel på åtgärder som måste vidtas
Enligt årsredovisningslagen 8 kap 12 § kan en verkställande  direktör och styrelseledamöter bli personligen ansvarig för bolagets  förpliktelser efter att en årsredovisning inte lämnats in. Detta sker efter  en period på femton månader. Verkställande direktör eller styrelseledamot kan  undgå ansvar om denne kan visa att underlåtenheten att inte inlämna årsredovisning  inte berodde på försummelse. Detta kan exempelvis vara fallet om dessa  personer blivit informerade om att handlingarna redan har skickats in till Bolagsverket. En försenad årsredovisning kan innebära bokföringsbrott.

Personligt ansvar kan bli aktuellt om bolaget behöver träda  i likvidation
Ett företag kan upplösas om det går i konkurs eller  likvideras. En likvidation kan vara antingen frivillig eller kan ske via  tvång. Ett exempel på när ett bolag kan behöva tvångslikvideras är om det  råder kapitalbrist. Bolagets aktiekapital är avsett för att agera som en  trygghet gentemot borgenärerna. Till skydd för borgenärerna finns  skyddsregler i aktiebolagslagen för när ett aktiebolag måste träda i  likvidation. Om ett bolags aktiekapital understiger hälften av det  registrerade aktiekapitalet ska bolaget träda i likvidation om inte vissa åtgärder vidtas. Styrelsen ska då upprätta en så kallad kontrollbalansräkning  som sker genom en viss procedur. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften ska styrelsen kalla till  bolagsstämma, denna kallas för första kontrollstämman. Inom åtta månader ska en andra kontrollstämma hållas där syftet är att besluta om bolaget ska träda  i likvidation eller inte.

Alltså, om bolagsstämmorna inte blir av inom den tid som lagen  anger, eller någon kontrollbalansräkning inte upprättats, kan företrädarna åläggas ett personligt ansvar för bolagets skatteskulder. Läs mer om styrelsens ansvar vid konkurs här.

Upphörande av det personliga ansvaret
Det personliga ansvaret upphör om det visar sig vid en kontrollbalansräkning att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet eller om det beslutats om likvidation antingen vid bolagsstämman eller att Bolagsverket eller domstol tagit beslutet. Det finns flera sätt att minska risken förpersonligt betalningsansvar, tveka inte och låt det inte gå för lång tid. Ring 7WISE!


     

Vi hjälper er gärna vidare!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är en Advokatbyrå med erfarna juristermed specialistkompetens inom affärsjuridik och företrädaransvar. Vi arbetar alltid på uppdrag av en domstol som fattar beslut gällande  ansökan om konkurs av ett aktiebolag. Till oss vänder sig såväl borgenärer som gäldenärer vid konkursförfaranden av olika slag. Vi är behjälpliga vid formulering av konkursansökan och för allauppgifter som åläggs en konkursförvaltare. 

Som konkursförvaltare, utsedd av domstol, har vi uppdraget att utreda vilka tillgångar och skulder som ett konkursande bolag har. Vid ett konkursbo sammanträde, som ska äga rum vid en konkurs, upprättarkonkursförvaltaren en handling med alla borgenärers uppgifter såsom namn, adress och organisationsnummer, med mera. En konkursförvaltare fattar sedanbeslut om hur och när fordringar skall betalas.  

Skulle det visa sig att borgenärernas räkenskaper är större än tillgångarna, fattar i så fall tingsrätten beslut om utdelning eller avskrivning. Om det i stället skulle visa sig att tillgångarna är större än borgenärernas räkenskaper kommer gäldenären att försättas i likvidation. Vid en konkurs säljer en konkursförvaltare bolagets tillgångar för att kunna ge utdelning till fordringsägare.  

Tveka inte att ta kontakt med 7WiseAdvokatbyrå om du har frågor gällande personligt ansvar eller konkurs i övrigt!