skatteansvar

Ring oss direktKontaktformulär

Vilket skatteansvar har en företrädare för ett aktiebolag?       

Vem är företrädare?
Den som är i en ledande position för en juridisk person  (företag) löper risk att drabbas för personligt betalningsansvar för juridiska  personens obetalda skatter och allmänna avgifter, detta omfattar i första  hand den personen som kan anses vara legal ställföreträdare för bolaget.  Exempel på legal företrädare är styrelsemedlemmar eller verkställande  direktör. Begreppet företrädare är dock vidare än att omfatta endast den  legala ställföreträdaren. En person som inte är med i bolagets styrelse kan  vara att betrakta som företrädare för bolaget och därmed beläggas med ett  skatteansvar. Avgörande för vem som kan anses vara företrädare är om personen  haft möjlighet att faktiskt påverka förvaltningen av bolaget eller inte.  

När kan skatteansvar bli aktuellt?
Skatteansvar kan bli aktuellt om företrädaren genom uppsåt  eller grov oaktsamhet underlåtit att betala skatt eller gjort skatteavdrag.  Ett skatteansvar inträder även i de fall man inte gjort riktiga skatteavdrag  för anställda i bolaget, om oriktiga uppgifter lämnats i momsdeklarationen  eller om för mycket moms har betalats från Skatteverket till bolaget. Det  krävs att företrädaren haft vetskap eller fog att misstänka att skatterna  inte kunnat betalats i tid för att ansvar ska bli aktuellt. Om ett företag  inte kan betala sina skatter kan det vara ett tecken för att företaget  behöver överväga att avvecklas. Om en sådan åtgärd inte åttas riskerar  företrädare för bolag därför att beläggas med ett skatteansvar.  

Bolaget kan också välja att företagets ska genomgå  företagsrekonstruktion för att undgå betalningsskyldighet, denna ansökan  måste beviljas och accepteras av domstolen. Om en rekonstruktion misslyckas  måste företaget omedelbart försättas i konkurs.  Alla företrädare för ett bolag har alltså ett skatteansvar, alltså ett personligt ansvar för betalning av ett bolags skatter om företaget hamnar på obestånd och inte kan betalaskatter och avgifter till Skatteverket. Detta sker enligt skattebetalningslagen.  

Söker du rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss för allt som rör Skatteansvar

Tveka inte att höra av er till oss med era funderingar, eller boka upp ett förutsättningslöst möte!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

råd och stöd vid skatteansvar

7Wise är en advokatbyrå som är behjälpliga om ett bolags styrelse, eller företrädare för bolaget, riskerar att åläggas ett skatteansvar. En duktig och erfaren advokat är i sådana fall mycket viktigt förhantering av det skatteansvar som företrädare har enligt lagen. Vi har erfarna och kompetenta advokater som kan hjälpa er om en styrelse skulle hamna i en sådan situation. Det är alltid en domstol som fattar beslut huruvida ett skatteansvar ska utkrävas av företrädare för ett bolag. I sådana fall, tar våra advokater kontakt med Skatteverket och framföra bolagets synpunkter gällande ett skatteansvar och och arbetar för att förhindra att företrädarna/styrelsen åläggs ett skatteansvar, eller ser till att lösa den uppkomna situationen.

Vår advokatbyrå har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och har agerat konkursförvaltare i Stockholm på uppdrag av domstol. Vi hjälper många klienter som riskerar åläggas ett skatteansvar. I sådana situationer ger vi stöd och råd om hur det bästa förfarandet är. Att stoppa huvudet i sanden är den sämsta tänkbara metoden, istället kan vi råda er och hjälpa er finna en väg ut ur situationen. Vi har kompetensen och är experter inom skatteansvar och hantera kommunikationen med Skatteverket för att på rätt sätt hantera ett skatteansvar.

Om 7Wise Advokatbyrå

Förutom rådgivning och hjälp vid skatteansvar arbetar vi med arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd, med mera. Vi biträder företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackliga förhandlingar och domstolstvister. Till oss kan ni även vända er i allehanda juridiska frågorgällande immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister. 

Våra jurister arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. Vi är medvetna om de risker, och möjligheter, som dagensbolag har att arbeta med, och vi arbetar ständigt för att skapa affärer. Vi sertill att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter; allt för att nå ett gott resultat. Därför erbjuder vi rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss som advokater och jurister. 

Ta kontakt med 7Wise Advokatbyrå i frågor som gäller skatteansvar!